منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1490.57 0.0000 0.0000 1490.73 1489.91 19 October
گرم 47.92 0.0000 0.0000 47.93 47.90 19 October
کیلوگرم 47922.90 0.0000 0.0000 47928.05 47901.68 19 October
تولا 558.96 0.0000 0.0000 559.02 558.72 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.57 0.0000 0.0000 17.57 17.56 19 October
گرم 0.56 0.0000 0.0000 0.56 0.56 19 October
کیلوگرم 564.89 0.0000 0.0000 564.89 564.57 19 October
تولا 6.59 0.0000 0.0000 6.59 6.59 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 896.50 0.0000 0.0000 896.50 894.20 19 October
گرم 28.82 0.0000 0.0000 28.82 28.75 19 October
کیلوگرم 28823.12 0.0000 0.0000 28823.12 28749.18 19 October
تولا 336.19 0.0000 0.0000 336.19 335.33 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1726.90 0.0000 0.0000 1726.90 1724.90 19 October
گرم 55.52 0.0000 0.0000 55.52 55.46 19 October
کیلوگرم 55521.08 0.0000 0.0000 55521.08 55456.78 19 October
تولا 647.59 0.0000 0.0000 647.59 646.84 19 October

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1334.51 0.0000 0.0000 1334.65 1333.92 19 October
گرم 42.91 0.0000 0.0000 42.91 42.89 19 October
کیلوگرم 42905.37 0.0000 0.0000 42909.98 42886.38 19 October
تولا 500.44 0.0000 0.0000 500.49 500.22 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.73 0.0000 0.0000 15.73 15.72 19 October
گرم 0.51 0.0000 0.0000 0.51 0.51 19 October
کیلوگرم 505.74 0.0000 0.0000 505.74 505.46 19 October
تولا 5.90 0.0000 0.0000 5.90 5.90 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 802.64 0.0000 0.0000 802.64 800.58 19 October
گرم 25.81 0.0000 0.0000 25.81 25.74 19 October
کیلوگرم 25805.34 0.0000 0.0000 25805.34 25739.14 19 October
تولا 300.99 0.0000 0.0000 300.99 300.22 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1546.09 0.0000 0.0000 1546.09 1544.30 19 October
گرم 49.71 0.0000 0.0000 49.71 49.65 19 October
کیلوگرم 49708.03 0.0000 0.0000 49708.03 49650.46 19 October
تولا 579.79 0.0000 0.0000 579.79 579.11 19 October

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1149.23 0.0000 0.0000 1149.35 1148.72 19 October
گرم 36.95 0.0000 0.0000 36.95 36.93 19 October
کیلوگرم 36948.56 0.0000 0.0000 36952.52 36932.20 19 October
تولا 430.96 0.0000 0.0000 431.01 430.77 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.55 0.0000 0.0000 13.55 13.54 19 October
گرم 0.44 0.0000 0.0000 0.44 0.44 19 October
کیلوگرم 435.53 0.0000 0.0000 435.53 435.28 19 October
تولا 5.08 0.0000 0.0000 5.08 5.08 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 691.20 0.0000 0.0000 691.20 689.43 19 October
گرم 22.22 0.0000 0.0000 22.22 22.17 19 October
کیلوگرم 22222.63 0.0000 0.0000 22222.63 22165.61 19 October
تولا 259.20 0.0000 0.0000 259.20 258.54 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1331.44 0.0000 0.0000 1331.44 1329.90 19 October
گرم 42.81 0.0000 0.0000 42.81 42.76 19 October
کیلوگرم 42806.75 0.0000 0.0000 42806.75 42757.18 19 October
تولا 499.29 0.0000 0.0000 499.29 498.71 19 October

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5475.61 0.0000 0.0000 5476.20 5473.18 19 October
گرم 176.04 0.0000 0.0000 176.06 175.97 19 October
کیلوگرم 176044.78 0.0000 0.0000 176063.68 175966.83 19 October
تولا 2053.35 0.0000 0.0000 2053.58 2052.45 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 64.54 0.0000 0.0000 64.54 64.51 19 October
گرم 2.08 0.0000 0.0000 2.08 2.07 19 October
کیلوگرم 2075.12 0.0000 0.0000 2075.12 2073.94 19 October
تولا 24.20 0.0000 0.0000 24.20 24.19 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3293.29 0.0000 0.0000 3293.29 3284.84 19 October
گرم 105.88 0.0000 0.0000 105.88 105.61 19 October
کیلوگرم 105881.74 0.0000 0.0000 105881.74 105610.10 19 October
تولا 1234.99 0.0000 0.0000 1234.99 1231.82 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6343.77 0.0000 0.0000 6343.77 6336.42 19 October
گرم 203.96 0.0000 0.0000 203.96 203.72 19 October
کیلوگرم 203956.70 0.0000 0.0000 203956.70 203720.49 19 October
تولا 2378.91 0.0000 0.0000 2378.91 2376.16 19 October

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1956.82 0.0000 0.0000 1957.03 1955.95 19 October
گرم 62.91 0.0000 0.0000 62.92 62.89 19 October
کیلوگرم 62913.19 0.0000 0.0000 62919.94 62885.33 19 October
تولا 733.81 0.0000 0.0000 733.89 733.48 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.07 0.0000 0.0000 23.07 23.05 19 October
گرم 0.74 0.0000 0.0000 0.74 0.74 19 October
کیلوگرم 741.59 0.0000 0.0000 741.59 741.16 19 October
تولا 8.65 0.0000 0.0000 8.65 8.64 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1176.93 0.0000 0.0000 1176.93 1173.91 19 October
گرم 37.84 0.0000 0.0000 37.84 37.74 19 October
کیلوگرم 37839.00 0.0000 0.0000 37839.00 37741.92 19 October
تولا 441.35 0.0000 0.0000 441.35 440.21 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2267.07 0.0000 0.0000 2267.07 2264.45 19 October
گرم 72.89 0.0000 0.0000 72.89 72.80 19 October
کیلوگرم 72888.08 0.0000 0.0000 72888.08 72803.66 19 October
تولا 850.15 0.0000 0.0000 850.15 849.17 19 October

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10557.56 0.0000 0.0000 10558.69 10552.88 19 October
گرم 339.43 0.0000 0.0000 339.47 339.28 19 October
کیلوگرم 339433.13 0.0000 0.0000 339469.56 339282.83 19 October
تولا 3959.09 0.0000 0.0000 3959.51 3957.33 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 124.45 0.0000 0.0000 124.45 124.38 19 October
گرم 4.00 0.0000 0.0000 4.00 4.00 19 October
کیلوگرم 4001.05 0.0000 0.0000 4001.05 3998.77 19 October
تولا 46.67 0.0000 0.0000 46.67 46.64 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6349.82 0.0000 0.0000 6349.82 6333.53 19 October
گرم 204.15 0.0000 0.0000 204.15 203.63 19 October
کیلوگرم 204151.30 0.0000 0.0000 204151.30 203627.54 19 October
تولا 2381.18 0.0000 0.0000 2381.18 2375.08 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12231.46 0.0000 0.0000 12231.46 12217.29 19 October
گرم 393.25 0.0000 0.0000 393.25 392.80 19 October
کیلوگرم 393250.28 0.0000 0.0000 393250.28 392794.84 19 October
تولا 4586.80 0.0000 0.0000 4586.80 4581.49 19 October

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 161637.41 0.0000 0.0000 161654.76 161565.84 19 October
گرم 5196.76 0.0000 0.0000 5197.32 5194.46 19 October
کیلوگرم 5196759.55 0.0000 0.0000 5197317.38 5194458.51 19 October
تولا 60614.07 0.0000 0.0000 60620.58 60587.23 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1905.29 0.0000 0.0000 1905.29 1904.21 19 October
گرم 61.26 0.0000 0.0000 61.26 61.22 19 October
کیلوگرم 61256.48 0.0000 0.0000 61256.48 61221.61 19 October
تولا 714.48 0.0000 0.0000 714.48 714.08 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97216.46 0.0000 0.0000 97216.46 96967.05 19 October
گرم 3125.58 0.0000 0.0000 3125.58 3117.56 19 October
کیلوگرم 3125579.44 0.0000 0.0000 3125579.44 3117560.66 19 October
تولا 36456.20 0.0000 0.0000 36456.20 36362.67 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 187265.04 0.0000 0.0000 187265.04 187048.16 19 October
گرم 6020.71 0.0000 0.0000 6020.71 6013.74 19 October
کیلوگرم 6020706.22 0.0000 0.0000 6020706.22 6013733.37 19 October
تولا 70224.44 0.0000 0.0000 70224.44 70143.11 19 October

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14375.65 0.0000 0.0000 14377.20 14369.29 19 October
گرم 462.19 0.0000 0.0000 462.24 461.98 19 October
کیلوگرم 462187.64 0.0000 0.0000 462237.25 461982.99 19 October
تولا 5390.87 0.0000 0.0000 5391.45 5388.49 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 169.45 0.0000 0.0000 169.45 169.36 19 October
گرم 5.45 0.0000 0.0000 5.45 5.44 19 October
کیلوگرم 5448.01 0.0000 0.0000 5448.01 5444.91 19 October
تولا 63.54 0.0000 0.0000 63.54 63.51 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8646.20 0.0000 0.0000 8646.20 8624.02 19 October
گرم 277.98 0.0000 0.0000 277.98 277.27 19 October
کیلوگرم 277981.73 0.0000 0.0000 277981.73 277268.55 19 October
تولا 3242.33 0.0000 0.0000 3242.33 3234.01 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16654.91 0.0000 0.0000 16654.91 16635.63 19 October
گرم 535.47 0.0000 0.0000 535.47 534.85 19 October
کیلوگرم 535467.53 0.0000 0.0000 535467.53 534847.38 19 October
تولا 6245.60 0.0000 0.0000 6245.60 6238.36 19 October

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1467.32 0.0000 0.0000 1467.47 1466.67 19 October
گرم 47.18 0.0000 0.0000 47.18 47.15 19 October
کیلوگرم 47175.31 0.0000 0.0000 47180.37 47154.42 19 October
تولا 550.24 0.0000 0.0000 550.30 550.00 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.30 0.0000 0.0000 17.30 17.29 19 October
گرم 0.56 0.0000 0.0000 0.56 0.56 19 October
کیلوگرم 556.08 0.0000 0.0000 556.08 555.76 19 October
تولا 6.49 0.0000 0.0000 6.49 6.48 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 882.51 0.0000 0.0000 882.51 880.25 19 October
گرم 28.37 0.0000 0.0000 28.37 28.30 19 October
کیلوگرم 28373.48 0.0000 0.0000 28373.48 28300.69 19 October
تولا 330.94 0.0000 0.0000 330.94 330.09 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1699.96 0.0000 0.0000 1699.96 1697.99 19 October
گرم 54.65 0.0000 0.0000 54.65 54.59 19 October
کیلوگرم 54654.95 0.0000 0.0000 54654.95 54591.66 19 October
تولا 637.49 0.0000 0.0000 637.49 636.75 19 October

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 105979.53 0.0000 0.0000 105990.90 105932.60 19 October
گرم 3407.32 0.0000 0.0000 3407.69 3405.81 19 October
کیلوگرم 3407318.37 0.0000 0.0000 3407684.12 3405809.67 19 October
تولا 39742.35 0.0000 0.0000 39746.62 39724.75 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1249.23 0.0000 0.0000 1249.23 1248.52 19 October
گرم 40.16 0.0000 0.0000 40.16 40.14 19 October
کیلوگرم 40163.55 0.0000 0.0000 40163.55 40140.69 19 October
تولا 468.46 0.0000 0.0000 468.46 468.19 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63741.15 0.0000 0.0000 63741.15 63577.62 19 October
گرم 2049.33 0.0000 0.0000 2049.33 2044.07 19 October
کیلوگرم 2049324.03 0.0000 0.0000 2049324.03 2044066.42 19 October
تولا 23902.95 0.0000 0.0000 23902.95 23841.63 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 122782.59 0.0000 0.0000 122782.59 122640.39 19 October
گرم 3947.55 0.0000 0.0000 3947.55 3942.98 19 October
کیلوگرم 3947548.99 0.0000 0.0000 3947548.99 3942977.16 19 October
تولا 46043.51 0.0000 0.0000 46043.51 45990.18 19 October

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11690.24 0.0000 0.0000 11691.50 11685.07 19 October
گرم 375.85 0.0000 0.0000 375.89 375.68 19 October
کیلوگرم 375849.74 0.0000 0.0000 375890.08 375683.32 19 October
تولا 4383.84 0.0000 0.0000 4384.31 4381.90 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 137.80 0.0000 0.0000 137.80 137.72 19 October
گرم 4.43 0.0000 0.0000 4.43 4.43 19 October
کیلوگرم 4430.31 0.0000 0.0000 4430.31 4427.78 19 October
تولا 51.67 0.0000 0.0000 51.67 51.64 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7031.07 0.0000 0.0000 7031.07 7013.03 19 October
گرم 226.05 0.0000 0.0000 226.05 225.47 19 October
کیلوگرم 226053.99 0.0000 0.0000 226053.99 225474.04 19 October
تولا 2636.65 0.0000 0.0000 2636.65 2629.89 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13543.73 0.0000 0.0000 13543.73 13528.05 19 October
گرم 435.44 0.0000 0.0000 435.44 434.94 19 October
کیلوگرم 435440.75 0.0000 0.0000 435440.75 434936.45 19 October
تولا 5078.90 0.0000 0.0000 5078.90 5073.02 19 October

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2174.44 0.0000 0.0000 2174.68 2173.48 19 October
گرم 69.91 0.0000 0.0000 69.92 69.88 19 October
کیلوگرم 69909.93 0.0000 0.0000 69917.43 69878.98 19 October
تولا 815.42 0.0000 0.0000 815.50 815.06 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 25.63 0.0000 0.0000 25.63 25.62 19 October
گرم 0.82 0.0000 0.0000 0.82 0.82 19 October
کیلوگرم 824.06 0.0000 0.0000 824.06 823.59 19 October
تولا 9.61 0.0000 0.0000 9.61 9.61 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1307.81 0.0000 0.0000 1307.81 1304.46 19 October
گرم 42.05 0.0000 0.0000 42.05 41.94 19 October
کیلوگرم 42047.17 0.0000 0.0000 42047.17 41939.30 19 October
تولا 490.43 0.0000 0.0000 490.43 489.17 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2519.20 0.0000 0.0000 2519.20 2516.28 19 October
گرم 80.99 0.0000 0.0000 80.99 80.90 19 October
کیلوگرم 80994.16 0.0000 0.0000 80994.16 80900.35 19 October
تولا 944.70 0.0000 0.0000 944.70 943.61 19 October

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8634.72 0.0000 0.0000 8635.65 8630.90 19 October
گرم 277.61 0.0000 0.0000 277.64 277.49 19 October
کیلوگرم 277612.58 0.0000 0.0000 277642.38 277489.66 19 October
تولا 3238.02 0.0000 0.0000 3238.37 3236.59 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 101.78 0.0000 0.0000 101.78 101.72 19 October
گرم 3.27 0.0000 0.0000 3.27 3.27 19 October
کیلوگرم 3272.34 0.0000 0.0000 3272.34 3270.48 19 October
تولا 38.17 0.0000 0.0000 38.17 38.15 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5193.33 0.0000 0.0000 5193.33 5180.01 19 October
گرم 166.97 0.0000 0.0000 166.97 166.54 19 October
کیلوگرم 166969.47 0.0000 0.0000 166969.47 166541.10 19 October
تولا 1947.50 0.0000 0.0000 1947.50 1942.51 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10003.76 0.0000 0.0000 10003.76 9992.17 19 October
گرم 321.63 0.0000 0.0000 321.63 321.26 19 October
کیلوگرم 321628.08 0.0000 0.0000 321628.08 321255.59 19 October
تولا 3751.41 0.0000 0.0000 3751.41 3747.07 19 October

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 452.54 0.0000 0.0000 452.59 452.34 19 October
گرم 14.55 0.0000 0.0000 14.55 14.54 19 October
کیلوگرم 14549.39 0.0000 0.0000 14550.95 14542.95 19 October
تولا 169.70 0.0000 0.0000 169.72 169.63 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.33 0.0000 0.0000 5.33 5.33 19 October
گرم 0.17 0.0000 0.0000 0.17 0.17 19 October
کیلوگرم 171.50 0.0000 0.0000 171.50 171.40 19 October
تولا 2.00 0.0000 0.0000 2.00 2.00 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 272.18 0.0000 0.0000 272.18 271.48 19 October
گرم 8.75 0.0000 0.0000 8.75 8.73 19 October
کیلوگرم 8750.70 0.0000 0.0000 8750.70 8728.25 19 October
تولا 102.07 0.0000 0.0000 102.07 101.80 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 524.29 0.0000 0.0000 524.29 523.68 19 October
گرم 16.86 0.0000 0.0000 16.86 16.84 19 October
کیلوگرم 16856.20 0.0000 0.0000 16856.20 16836.68 19 October
تولا 196.61 0.0000 0.0000 196.61 196.38 19 October

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6242.51 0.0000 0.0000 6243.18 6239.74 19 October
گرم 200.70 0.0000 0.0000 200.72 200.61 19 October
کیلوگرم 200701.12 0.0000 0.0000 200722.66 200612.25 19 October
تولا 2340.94 0.0000 0.0000 2341.19 2339.91 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 73.58 0.0000 0.0000 73.58 73.54 19 October
گرم 2.37 0.0000 0.0000 2.37 2.36 19 October
کیلوگرم 2365.75 0.0000 0.0000 2365.75 2364.41 19 October
تولا 27.59 0.0000 0.0000 27.59 27.58 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3754.54 0.0000 0.0000 3754.54 3744.91 19 October
گرم 120.71 0.0000 0.0000 120.71 120.40 19 October
کیلوگرم 120711.24 0.0000 0.0000 120711.24 120401.55 19 October
تولا 1407.95 0.0000 0.0000 1407.95 1404.34 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7232.26 0.0000 0.0000 7232.26 7223.88 19 October
گرم 232.52 0.0000 0.0000 232.52 232.25 19 October
کیلوگرم 232522.29 0.0000 0.0000 232522.29 232253.00 19 October
تولا 2712.10 0.0000 0.0000 2712.10 2708.96 19 October

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13656.90 0.0000 0.0000 13658.37 13650.85 19 October
گرم 439.08 0.0000 0.0000 439.13 438.89 19 October
کیلوگرم 439079.22 0.0000 0.0000 439126.35 438884.80 19 October
تولا 5121.34 0.0000 0.0000 5121.89 5119.07 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 160.98 0.0000 0.0000 160.98 160.89 19 October
گرم 5.18 0.0000 0.0000 5.18 5.17 19 October
کیلوگرم 5175.62 0.0000 0.0000 5175.62 5172.67 19 October
تولا 60.37 0.0000 0.0000 60.37 60.33 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8213.91 0.0000 0.0000 8213.91 8192.84 19 October
گرم 264.08 0.0000 0.0000 264.08 263.41 19 October
کیلوگرم 264083.22 0.0000 0.0000 264083.22 263405.70 19 October
تولا 3080.22 0.0000 0.0000 3080.22 3072.32 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15822.20 0.0000 0.0000 15822.20 15803.88 19 October
گرم 508.70 0.0000 0.0000 508.70 508.11 19 October
کیلوگرم 508695.27 0.0000 0.0000 508695.27 508106.12 19 October
تولا 5933.33 0.0000 0.0000 5933.33 5926.46 19 October

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 234019.49 0.0000 0.0000 234044.61 233915.87 19 October
گرم 7523.90 0.0000 0.0000 7524.71 7520.57 19 October
کیلوگرم 7523895.70 0.0000 0.0000 7524703.33 7520564.25 19 October
تولا 87757.37 0.0000 0.0000 87766.79 87718.52 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2758.49 0.0000 0.0000 2758.49 2756.92 19 October
گرم 88.69 0.0000 0.0000 88.69 88.64 19 October
کیلوگرم 88687.45 0.0000 0.0000 88687.45 88636.97 19 October
تولا 1034.43 0.0000 0.0000 1034.43 1033.85 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 140750.50 0.0000 0.0000 140750.50 140389.40 19 October
گرم 4525.23 0.0000 0.0000 4525.23 4513.62 19 October
کیلوگرم 4525230.28 0.0000 0.0000 4525230.28 4513620.65 19 October
تولا 52781.48 0.0000 0.0000 52781.48 52646.06 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 271123.30 0.0000 0.0000 271123.30 270809.30 19 October
گرم 8716.82 0.0000 0.0000 8716.82 8706.72 19 October
کیلوگرم 8716810.01 0.0000 0.0000 8716810.01 8706714.68 19 October
تولا 101671.31 0.0000 0.0000 101671.31 101553.56 19 October

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5458.91 0.0000 0.0000 5459.50 5456.50 19 October
گرم 175.51 0.0000 0.0000 175.53 175.43 19 October
کیلوگرم 175508.05 0.0000 0.0000 175526.89 175430.33 19 October
تولا 2047.09 0.0000 0.0000 2047.31 2046.19 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 64.35 0.0000 0.0000 64.35 64.31 19 October
گرم 2.07 0.0000 0.0000 2.07 2.07 19 October
کیلوگرم 2068.79 0.0000 0.0000 2068.79 2067.61 19 October
تولا 24.13 0.0000 0.0000 24.13 24.12 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3283.25 0.0000 0.0000 3283.25 3274.83 19 October
گرم 105.56 0.0000 0.0000 105.56 105.29 19 October
کیلوگرم 105558.92 0.0000 0.0000 105558.92 105288.11 19 October
تولا 1231.22 0.0000 0.0000 1231.22 1228.06 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6324.43 0.0000 0.0000 6324.43 6317.10 19 October
گرم 203.34 0.0000 0.0000 203.34 203.10 19 October
کیلوگرم 203334.86 0.0000 0.0000 203334.86 203099.37 19 October
تولا 2371.66 0.0000 0.0000 2371.66 2368.91 19 October

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 95096.88 0.0000 0.0000 95107.08 95054.77 19 October
گرم 3057.44 0.0000 0.0000 3057.76 3056.08 19 October
کیلوگرم 3057433.26 0.0000 0.0000 3057761.45 3056079.48 19 October
تولا 35661.35 0.0000 0.0000 35665.18 35645.56 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1120.95 0.0000 0.0000 1120.95 1120.31 19 October
گرم 36.04 0.0000 0.0000 36.04 36.02 19 October
کیلوگرم 36039.30 0.0000 0.0000 36039.30 36018.79 19 October
تولا 420.36 0.0000 0.0000 420.36 420.12 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 57195.80 0.0000 0.0000 57195.80 57049.07 19 October
گرم 1838.89 0.0000 0.0000 1838.89 1834.17 19 October
کیلوگرم 1838886.41 0.0000 0.0000 1838886.41 1834168.69 19 October
تولا 21448.44 0.0000 0.0000 21448.44 21393.42 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 110174.49 0.0000 0.0000 110174.49 110046.90 19 October
گرم 3542.19 0.0000 0.0000 3542.19 3538.09 19 October
کیلوگرم 3542189.56 0.0000 0.0000 3542189.56 3538087.20 19 October
تولا 41315.47 0.0000 0.0000 41315.47 41267.62 19 October

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5590.98 0.0000 0.0000 5591.58 5588.50 19 October
گرم 179.75 0.0000 0.0000 179.77 179.67 19 October
کیلوگرم 179754.02 0.0000 0.0000 179773.31 179674.42 19 October
تولا 2096.62 0.0000 0.0000 2096.84 2095.69 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 65.90 0.0000 0.0000 65.90 65.87 19 October
گرم 2.12 0.0000 0.0000 2.12 2.12 19 October
کیلوگرم 2118.84 0.0000 0.0000 2118.84 2117.63 19 October
تولا 24.71 0.0000 0.0000 24.71 24.70 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3362.68 0.0000 0.0000 3362.68 3354.05 19 October
گرم 108.11 0.0000 0.0000 108.11 107.84 19 October
کیلوگرم 108112.65 0.0000 0.0000 108112.65 107835.28 19 October
تولا 1261.01 0.0000 0.0000 1261.01 1257.77 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6477.43 0.0000 0.0000 6477.43 6469.93 19 October
گرم 208.25 0.0000 0.0000 208.25 208.01 19 October
کیلوگرم 208254.03 0.0000 0.0000 208254.03 208012.84 19 October
تولا 2429.04 0.0000 0.0000 2429.04 2426.22 19 October

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2034.03 0.0000 0.0000 2034.25 2033.13 19 October
گرم 65.40 0.0000 0.0000 65.40 65.37 19 October
کیلوگرم 65395.59 0.0000 0.0000 65402.61 65366.64 19 October
تولا 762.76 0.0000 0.0000 762.84 762.42 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.98 0.0000 0.0000 23.98 23.96 19 October
گرم 0.77 0.0000 0.0000 0.77 0.77 19 October
کیلوگرم 770.85 0.0000 0.0000 770.85 770.41 19 October
تولا 8.99 0.0000 0.0000 8.99 8.99 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1223.36 0.0000 0.0000 1223.36 1220.23 19 October
گرم 39.33 0.0000 0.0000 39.33 39.23 19 October
کیلوگرم 39332.03 0.0000 0.0000 39332.03 39231.13 19 October
تولا 458.76 0.0000 0.0000 458.76 457.58 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2356.53 0.0000 0.0000 2356.53 2353.80 19 October
گرم 75.76 0.0000 0.0000 75.76 75.68 19 October
کیلوگرم 75764.07 0.0000 0.0000 75764.07 75676.32 19 October
تولا 883.70 0.0000 0.0000 883.70 882.68 19 October

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9970.12 0.0000 0.0000 9971.19 9965.71 19 October
گرم 320.55 0.0000 0.0000 320.58 320.41 19 October
کیلوگرم 320546.71 0.0000 0.0000 320581.12 320404.78 19 October
تولا 3738.80 0.0000 0.0000 3739.20 3737.14 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 117.52 0.0000 0.0000 117.52 117.46 19 October
گرم 3.78 0.0000 0.0000 3.78 3.78 19 October
کیلوگرم 3778.42 0.0000 0.0000 3778.42 3776.27 19 October
تولا 44.07 0.0000 0.0000 44.07 44.05 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5996.51 0.0000 0.0000 5996.51 5981.12 19 October
گرم 192.79 0.0000 0.0000 192.79 192.30 19 October
کیلوگرم 192792.10 0.0000 0.0000 192792.10 192297.49 19 October
تولا 2248.69 0.0000 0.0000 2248.69 2242.92 19 October
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11550.89 0.0000 0.0000 11550.89 11537.51 19 October
گرم 371.37 0.0000 0.0000 371.37 370.94 19 October
کیلوگرم 371369.42 0.0000 0.0000 371369.42 370939.32 19 October
تولا 4331.59 0.0000 0.0000 4331.59 4326.57 19 October
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 85.07 1.67 0.86 0.06 27.74 16.45 12.13 0.50