منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1498.42 0.4800 0.0300 1499.78 1497.99 02:55:36
گرم 48.18 0.0154 0.0010 48.22 48.16 02:55:36
کیلوگرم 48175.29 15.4323 0.9645 48219.01 48161.46 02:55:36
تولا 561.91 0.1800 0.0113 562.42 561.75 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.02 0.0200 0.1200 17.04 17.02 02:50:57
گرم 0.55 0.0006 0.0039 0.55 0.55 02:50:57
کیلوگرم 547.21 0.6430 3.8581 547.85 547.21 02:50:57
تولا 6.38 0.0075 0.0450 6.39 6.38 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 861.10 0.0500 0.0100 861.90 860.10 02:55:36
گرم 27.69 0.0016 0.0003 27.71 27.65 02:55:36
کیلوگرم 27684.99 1.6075 0.3215 27710.71 27652.84 02:55:36
تولا 322.91 0.0188 0.0038 323.21 322.54 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1483.50 4.3000 0.2900 1483.50 1479.00 02:51:33
گرم 47.70 0.1382 0.0093 47.70 47.55 02:51:33
کیلوگرم 47695.60 138.2481 9.3237 47695.60 47550.92 02:51:33
تولا 556.31 1.6125 0.1088 556.31 554.63 02:51:33

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1351.87 0.4331 0.0300 1353.10 1351.49 02:55:36
گرم 43.46 0.0139 0.0010 43.50 43.45 02:55:36
کیلوگرم 43463.74 13.9231 0.9645 43503.19 43451.27 02:55:36
تولا 506.95 0.1624 0.0113 507.41 506.81 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.36 0.0180 0.1200 15.37 15.36 02:50:57
گرم 0.49 0.0006 0.0039 0.49 0.49 02:50:57
کیلوگرم 493.69 0.5801 3.8581 494.27 493.69 02:50:57
تولا 5.76 0.0068 0.0450 5.77 5.76 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 776.88 0.0451 0.0100 777.61 775.98 02:55:36
گرم 24.98 0.0015 0.0003 25.00 24.95 02:55:36
کیلوگرم 24977.40 1.4503 0.3215 25000.60 24948.39 02:55:36
تولا 291.33 0.0169 0.0038 291.60 290.99 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1338.41 3.8795 0.2900 1338.41 1334.35 02:51:33
گرم 43.03 0.1247 0.0093 43.03 42.90 02:51:33
کیلوگرم 43030.97 124.7274 9.3237 43030.97 42900.44 02:51:33
تولا 501.91 1.4548 0.1088 501.91 500.38 02:51:33

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1235.45 0.3958 0.0300 1236.57 1235.09 02:55:36
گرم 39.72 0.0127 0.0010 39.76 39.71 02:55:36
کیلوگرم 39720.52 12.7240 0.9645 39756.57 39709.12 02:55:36
تولا 463.29 0.1484 0.0113 463.71 463.16 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.03 0.0165 0.1200 14.05 14.03 02:50:57
گرم 0.45 0.0005 0.0039 0.45 0.45 02:50:57
کیلوگرم 451.17 0.5302 3.8581 451.70 451.17 02:50:57
تولا 5.26 0.0062 0.0450 5.27 5.26 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 709.98 0.0412 0.0100 710.64 709.15 02:55:36
گرم 22.83 0.0013 0.0003 22.85 22.80 02:55:36
کیلوگرم 22826.27 1.3254 0.3215 22847.48 22799.76 02:55:36
تولا 266.24 0.0155 0.0038 266.49 265.93 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1223.15 3.5454 0.2900 1223.15 1219.44 02:51:33
گرم 39.33 0.1140 0.0093 39.33 39.21 02:51:33
کیلوگرم 39325.02 113.9856 9.3237 39325.02 39205.73 02:51:33
تولا 458.68 1.3295 0.1088 458.68 457.29 02:51:33

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5504.45 1.7633 0.0300 5509.44 5502.87 02:55:36
گرم 176.97 0.0567 0.0010 177.13 176.92 02:55:36
کیلوگرم 176971.91 56.6907 0.9645 177132.54 176921.13 02:55:36
تولا 2064.17 0.6612 0.0113 2066.04 2063.58 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 62.52 0.0735 0.1200 62.60 62.52 02:50:57
گرم 2.01 0.0024 0.0039 2.01 2.01 02:50:57
کیلوگرم 2010.16 2.3621 3.8581 2012.52 2010.16 02:50:57
تولا 23.45 0.0276 0.0450 23.47 23.45 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3163.25 0.1837 0.0100 3166.19 3159.58 02:55:36
گرم 101.70 0.0059 0.0003 101.80 101.58 02:55:36
کیلوگرم 101700.80 5.9053 0.3215 101795.29 101582.69 02:55:36
تولا 1186.22 0.0689 0.0038 1187.32 1184.84 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5449.64 15.7961 0.2900 5449.64 5433.11 02:51:33
گرم 175.21 0.5079 0.0093 175.21 174.68 02:51:33
کیلوگرم 175209.78 507.8544 9.3237 175209.78 174678.30 02:51:33
تولا 2043.62 5.9235 0.1088 2043.62 2037.42 02:51:33

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1991.40 0.6379 0.0300 1993.21 1990.83 02:55:36
گرم 64.03 0.0205 0.0010 64.08 64.01 02:55:36
کیلوگرم 64024.95 20.5096 0.9645 64083.07 64006.58 02:55:36
تولا 746.78 0.2392 0.0113 747.45 746.56 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.62 0.0266 0.1200 22.65 22.62 02:50:57
گرم 0.73 0.0009 0.0039 0.73 0.73 02:50:57
کیلوگرم 727.24 0.8546 3.8581 728.09 727.24 02:50:57
تولا 8.48 0.0100 0.0450 8.49 8.48 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1144.40 0.0665 0.0100 1145.47 1143.07 02:55:36
گرم 36.79 0.0021 0.0003 36.83 36.75 02:55:36
کیلوگرم 36793.35 2.1364 0.3215 36827.53 36750.62 02:55:36
تولا 429.15 0.0249 0.0038 429.55 428.65 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1971.57 5.7147 0.2900 1971.57 1965.59 02:51:33
گرم 63.39 0.1837 0.0093 63.39 63.20 02:51:33
کیلوگرم 63387.45 183.7317 9.3237 63387.45 63195.17 02:51:33
تولا 739.34 2.1430 0.1088 739.34 737.10 02:51:33

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10584.84 3.3907 0.0300 10594.45 10581.80 02:55:36
گرم 340.31 0.1090 0.0010 340.62 340.21 02:55:36
کیلوگرم 340310.22 109.0141 0.9645 340619.09 340212.56 02:55:36
تولا 3969.32 1.2715 0.0113 3972.92 3968.18 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 120.23 0.1413 0.1200 120.37 120.23 02:50:57
گرم 3.87 0.0045 0.0039 3.87 3.87 02:50:57
کیلوگرم 3865.46 4.5423 3.8581 3870.00 3865.46 02:50:57
تولا 45.09 0.0530 0.0450 45.14 45.09 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6082.81 0.3532 0.0100 6088.46 6075.75 02:55:36
گرم 195.57 0.0114 0.0003 195.75 195.34 02:55:36
کیلوگرم 195566.75 11.3556 0.3215 195748.44 195339.64 02:55:36
تولا 2281.06 0.1325 0.0038 2283.17 2278.41 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10479.44 30.3752 0.2900 10479.44 10447.66 02:51:33
گرم 336.92 0.9766 0.0093 336.92 335.90 02:51:33
کیلوگرم 336921.70 976.5846 9.3237 336921.70 335899.69 02:51:33
تولا 3929.79 11.3907 0.1088 3929.79 3917.87 02:51:33

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 159746.56 51.1728 0.0300 159891.55 159700.71 02:55:36
گرم 5135.97 1.6452 0.0010 5140.63 5134.50 02:55:36
کیلوگرم 5135967.21 1645.2425 0.9645 5140628.73 5134493.35 02:55:36
تولا 59905.00 19.1898 0.0113 59959.37 59887.81 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1814.50 2.1322 0.1200 1816.63 1814.50 02:50:57
گرم 58.34 0.0686 0.0039 58.41 58.34 02:50:57
کیلوگرم 58337.56 68.5518 3.8581 58406.11 58337.56 02:50:57
تولا 680.44 0.7996 0.0450 681.24 680.44 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 91801.87 5.3305 0.0100 91887.16 91695.26 02:55:36
گرم 2951.50 0.1714 0.0003 2954.24 2948.07 02:55:36
کیلوگرم 2951496.49 171.3794 0.3215 2954238.56 2948068.90 02:55:36
تولا 34425.73 1.9989 0.0038 34457.71 34385.75 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 158155.94 458.4230 0.2900 158155.94 157676.19 02:51:33
گرم 5084.83 14.7386 0.0093 5084.83 5069.41 02:51:33
کیلوگرم 5084827.59 14738.6307 9.3237 5084827.59 5069403.44 02:51:33
تولا 59308.52 171.9088 0.1088 59308.52 59128.61 02:51:33

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14420.49 4.6194 0.0300 14433.58 14416.36 02:55:36
گرم 463.63 0.1485 0.0010 464.05 463.50 02:55:36
کیلوگرم 463629.31 148.5178 0.9645 464050.12 463496.27 02:55:36
تولا 5407.69 1.7323 0.0113 5412.60 5406.14 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 163.80 0.1925 0.1200 163.99 163.80 02:50:57
گرم 5.27 0.0062 0.0039 5.27 5.27 02:50:57
کیلوگرم 5266.19 6.1882 3.8581 5272.38 5266.19 02:50:57
تولا 61.42 0.0722 0.0450 61.50 61.42 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8287.05 0.4812 0.0100 8294.75 8277.43 02:55:36
گرم 266.43 0.0155 0.0003 266.68 266.13 02:55:36
کیلوگرم 266434.78 15.4706 0.3215 266682.31 266125.37 02:55:36
تولا 3107.65 0.1804 0.0038 3110.53 3104.04 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14276.91 41.3823 0.2900 14276.91 14233.60 02:51:33
گرم 459.01 1.3305 0.0093 459.01 457.62 02:51:33
کیلوگرم 459012.89 1330.4721 9.3237 459012.89 457620.53 02:51:33
تولا 5353.84 15.5184 0.1088 5353.84 5337.60 02:51:33

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1472.50 0.4717 0.0300 1473.83 1472.07 02:55:36
گرم 47.34 0.0152 0.0010 47.38 47.33 02:55:36
کیلوگرم 47341.85 15.1654 0.9645 47384.82 47328.27 02:55:36
تولا 552.19 0.1769 0.0113 552.69 552.03 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.73 0.0197 0.1200 16.75 16.73 02:50:57
گرم 0.54 0.0006 0.0039 0.54 0.54 02:50:57
کیلوگرم 537.74 0.6319 3.8581 538.37 537.74 02:50:57
تولا 6.27 0.0074 0.0450 6.28 6.27 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 846.20 0.0491 0.0100 846.99 845.22 02:55:36
گرم 27.21 0.0016 0.0003 27.23 27.17 02:55:36
کیلوگرم 27206.04 1.5797 0.3215 27231.31 27174.44 02:55:36
تولا 317.33 0.0184 0.0038 317.62 316.96 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1457.84 4.2256 0.2900 1457.84 1453.41 02:51:33
گرم 46.87 0.1359 0.0093 46.87 46.73 02:51:33
کیلوگرم 46870.46 135.8564 9.3237 46870.46 46728.29 02:51:33
تولا 546.69 1.5846 0.1088 546.69 545.03 02:51:33

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 107065.11 34.2970 0.0300 107162.28 107034.38 02:55:36
گرم 3442.22 1.1027 0.0010 3445.35 3441.24 02:55:36
کیلوگرم 3442220.52 1102.6720 0.9645 3445344.75 3441232.71 02:55:36
تولا 40149.44 12.8614 0.0113 40185.88 40137.92 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1216.11 1.4290 0.1200 1217.54 1216.11 02:50:57
گرم 39.10 0.0459 0.0039 39.14 39.10 02:50:57
کیلوگرم 39098.91 45.9447 3.8581 39144.86 39098.91 02:50:57
تولا 456.04 0.5359 0.0450 456.58 456.04 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61527.32 3.5726 0.0100 61584.48 61455.87 02:55:36
گرم 1978.15 0.1149 0.0003 1979.99 1975.85 02:55:36
کیلوگرم 1978147.71 114.8617 0.3215 1979985.49 1975850.47 02:55:36
تولا 23072.76 1.3397 0.0038 23094.20 23045.97 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 105999.04 307.2436 0.2900 105999.04 105677.51 02:51:33
گرم 3407.95 9.8781 0.0093 3407.95 3397.61 02:51:33
کیلوگرم 3407945.79 9878.1038 9.3237 3407945.79 3397608.24 02:51:33
تولا 39749.67 115.2164 0.1088 39749.67 39629.09 02:51:33

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11753.91 3.7652 0.0300 11764.57 11750.53 02:55:36
گرم 377.90 0.1211 0.0010 378.24 377.79 02:55:36
کیلوگرم 377896.58 121.0544 0.9645 378239.56 377788.13 02:55:36
تولا 4407.72 1.4120 0.0113 4411.72 4406.45 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 133.51 0.1569 0.1200 133.67 133.51 02:50:57
گرم 4.29 0.0050 0.0039 4.30 4.29 02:50:57
کیلوگرم 4292.39 5.0439 3.8581 4297.43 4292.39 02:50:57
تولا 50.07 0.0588 0.0450 50.12 50.07 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6754.64 0.3922 0.0100 6760.92 6746.80 02:55:36
گرم 217.17 0.0126 0.0003 217.37 216.91 02:55:36
کیلوگرم 217166.58 12.6098 0.3215 217368.33 216914.38 02:55:36
تولا 2532.99 0.1471 0.0038 2535.35 2530.05 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11636.87 33.7301 0.2900 11636.87 11601.57 02:51:33
گرم 374.13 1.0844 0.0093 374.13 373.00 02:51:33
کیلوگرم 374133.80 1084.4458 9.3237 374133.80 372998.92 02:51:33
تولا 4363.83 12.6488 0.1088 4363.83 4350.59 02:51:33

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2210.02 0.7080 0.0300 2212.03 2209.39 02:55:36
گرم 71.05 0.0228 0.0010 71.12 71.03 02:55:36
کیلوگرم 71053.73 22.7612 0.9645 71118.22 71033.34 02:55:36
تولا 828.76 0.2655 0.0113 829.51 828.52 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 25.10 0.0295 0.1200 25.13 25.10 02:50:57
گرم 0.81 0.0009 0.0039 0.81 0.81 02:50:57
کیلوگرم 807.07 0.9484 3.8581 808.02 807.07 02:50:57
تولا 9.41 0.0111 0.0450 9.42 9.41 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1270.04 0.0737 0.0100 1271.22 1268.56 02:55:36
گرم 40.83 0.0024 0.0003 40.87 40.79 02:55:36
کیلوگرم 40832.59 2.3710 0.3215 40870.52 40785.17 02:55:36
تولا 476.26 0.0277 0.0038 476.71 475.71 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2188.01 6.3421 0.2900 2188.01 2181.38 02:51:33
گرم 70.35 0.2039 0.0093 70.35 70.13 02:51:33
کیلوگرم 70346.24 203.9021 9.3237 70346.24 70132.85 02:51:33
تولا 820.51 2.3783 0.1088 820.51 818.02 02:51:33

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8581.75 2.7491 0.0300 8589.54 8579.29 02:55:36
گرم 275.91 0.0884 0.0010 276.16 275.83 02:55:36
کیلوگرم 275909.50 88.3841 0.9645 276159.92 275830.32 02:55:36
تولا 3218.16 1.0309 0.0113 3221.08 3217.24 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97.48 0.1145 0.1200 97.59 97.48 02:50:57
گرم 3.13 0.0037 0.0039 3.14 3.13 02:50:57
کیلوگرم 3133.95 3.6827 3.8581 3137.64 3133.95 02:50:57
تولا 36.55 0.0430 0.0450 36.60 36.55 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4931.69 0.2864 0.0100 4936.27 4925.96 02:55:36
گرم 158.56 0.0092 0.0003 158.70 158.37 02:55:36
کیلوگرم 158557.46 9.2067 0.3215 158704.77 158373.33 02:55:36
تولا 1849.39 0.1074 0.0038 1851.10 1847.24 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8496.30 24.6270 0.2900 8496.30 8470.53 02:51:33
گرم 273.16 0.7918 0.0093 273.16 272.33 02:51:33
کیلوگرم 273162.22 791.7746 9.3237 273162.22 272333.62 02:51:33
تولا 3186.12 9.2351 0.1088 3186.12 3176.45 02:51:33

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 456.27 0.1462 0.0300 456.68 456.14 02:55:36
گرم 14.67 0.0047 0.0010 14.68 14.67 02:55:36
کیلوگرم 14669.37 4.6991 0.9645 14682.69 14665.16 02:55:36
تولا 171.10 0.0548 0.0113 171.26 171.05 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.18 0.0061 0.1200 5.19 5.18 02:50:57
گرم 0.17 0.0002 0.0039 0.17 0.17 02:50:57
کیلوگرم 166.62 0.1958 3.8581 166.82 166.62 02:50:57
تولا 1.94 0.0023 0.0450 1.95 1.94 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 262.20 0.0152 0.0100 262.45 261.90 02:55:36
گرم 8.43 0.0005 0.0003 8.44 8.42 02:55:36
کیلوگرم 8430.08 0.4895 0.3215 8437.91 8420.29 02:55:36
تولا 98.33 0.0057 0.0038 98.42 98.21 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 451.73 1.3094 0.2900 451.73 450.36 02:51:33
گرم 14.52 0.0421 0.0093 14.52 14.48 02:51:33
کیلوگرم 14523.31 42.0965 9.3237 14523.31 14479.25 02:51:33
تولا 169.40 0.4910 0.1088 169.40 168.88 02:51:33

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6263.40 2.0064 0.0300 6269.08 6261.60 02:55:36
گرم 201.37 0.0645 0.0010 201.56 201.32 02:55:36
کیلوگرم 201372.69 64.5072 0.9645 201555.46 201314.91 02:55:36
تولا 2348.78 0.7524 0.0113 2350.91 2348.10 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 71.14 0.0836 0.1200 71.23 71.14 02:50:57
گرم 2.29 0.0027 0.0039 2.29 2.29 02:50:57
کیلوگرم 2287.32 2.6878 3.8581 2290.01 2287.32 02:50:57
تولا 26.68 0.0314 0.0450 26.71 26.68 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3599.40 0.2090 0.0100 3602.74 3595.22 02:55:36
گرم 115.72 0.0067 0.0003 115.83 115.59 02:55:36
کیلوگرم 115723.25 6.7195 0.3215 115830.76 115588.86 02:55:36
تولا 1349.78 0.0784 0.0038 1351.03 1348.21 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6201.03 17.9740 0.2900 6201.03 6182.22 02:51:33
گرم 199.37 0.5779 0.0093 199.37 198.76 02:51:33
کیلوگرم 199367.60 577.8771 9.3237 199367.60 198762.84 02:51:33
تولا 2325.39 6.7403 0.1088 2325.39 2318.33 02:51:33

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13405.76 4.2944 0.0300 13417.93 13401.92 02:55:36
گرم 431.01 0.1381 0.0010 431.40 430.88 02:55:36
کیلوگرم 431005.01 138.0670 0.9645 431396.20 430881.33 02:55:36
تولا 5027.17 1.6104 0.0113 5031.73 5025.72 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 152.27 0.1789 0.1200 152.45 152.27 02:50:57
گرم 4.90 0.0058 0.0039 4.90 4.90 02:50:57
کیلوگرم 4895.63 5.7528 3.8581 4901.38 4895.63 02:50:57
تولا 57.10 0.0671 0.0450 57.17 57.10 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7703.92 0.4473 0.0100 7711.07 7694.97 02:55:36
گرم 247.69 0.0144 0.0003 247.92 247.40 02:55:36
کیلوگرم 247686.51 14.3820 0.3215 247916.62 247398.87 02:55:36
تولا 2888.97 0.1677 0.0038 2891.66 2885.62 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13272.28 38.4704 0.2900 13272.28 13232.02 02:51:33
گرم 426.71 1.2369 0.0093 426.71 425.42 02:51:33
کیلوگرم 426713.43 1236.8505 9.3237 426713.43 425419.05 02:51:33
تولا 4977.11 14.4264 0.1088 4977.11 4962.01 02:51:33

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 242744.04 77.7600 0.0300 242964.36 242674.38 02:55:36
گرم 7804.40 2.5000 0.0010 7811.49 7802.16 02:55:36
کیلوگرم 7804396.29 2500.0402 0.9645 7811479.74 7802156.67 02:55:36
تولا 91029.08 29.1600 0.0113 91111.70 91002.96 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2757.24 3.2400 0.1200 2760.48 2757.24 02:50:57
گرم 88.65 0.1042 0.0039 88.75 88.65 02:50:57
کیلوگرم 88647.26 104.1683 3.8581 88751.43 88647.26 02:50:57
تولا 1033.97 1.2150 0.0450 1035.18 1033.97 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 139498.20 8.1000 0.0100 139627.80 139336.20 02:55:36
گرم 4484.97 0.2604 0.0003 4489.14 4479.76 02:55:36
کیلوگرم 4484967.93 260.4209 0.3215 4489134.66 4479759.51 02:55:36
تولا 52311.86 3.0375 0.0038 52360.46 52251.11 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 240327.00 696.6000 0.2900 240327.00 239598.00 02:51:33
گرم 7726.69 22.3962 0.0093 7726.69 7703.25 02:51:33
کیلوگرم 7726686.71 22396.1934 9.3237 7726686.71 7703248.83 02:51:33
تولا 90122.69 261.2252 0.1088 90122.69 89849.32 02:51:33

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5484.07 1.7568 0.0300 5489.04 5482.49 02:55:36
گرم 176.32 0.0565 0.0010 176.48 176.27 02:55:36
کیلوگرم 176316.73 56.4808 0.9645 176476.76 176266.13 02:55:36
تولا 2056.53 0.6588 0.0113 2058.39 2055.94 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 62.29 0.0732 0.1200 62.36 62.29 02:50:57
گرم 2.00 0.0024 0.0039 2.01 2.00 02:50:57
کیلوگرم 2002.72 2.3534 3.8581 2005.07 2002.72 02:50:57
تولا 23.36 0.0274 0.0450 23.39 23.36 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3151.54 0.1830 0.0100 3154.47 3147.88 02:55:36
گرم 101.32 0.0059 0.0003 101.42 101.21 02:55:36
کیلوگرم 101324.28 5.8834 0.3215 101418.42 101206.62 02:55:36
تولا 1181.83 0.0686 0.0038 1182.93 1180.46 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5429.46 15.7376 0.2900 5429.46 5412.99 02:51:33
گرم 174.56 0.5060 0.0093 174.56 174.03 02:51:33
کیلوگرم 174561.12 505.9742 9.3237 174561.12 174031.61 02:51:33
تولا 2036.05 5.9016 0.1088 2036.05 2029.87 02:51:33

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 98570.56 31.5758 0.0300 98660.03 98542.28 02:55:36
گرم 3169.12 1.0152 0.0010 3171.99 3168.21 02:55:36
کیلوگرم 3169114.82 1015.1861 0.9645 3171991.18 3168205.38 02:55:36
تولا 36963.99 11.8409 0.0113 36997.54 36953.38 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1119.63 1.3157 0.1200 1120.94 1119.63 02:50:57
گرم 36.00 0.0423 0.0039 36.04 36.00 02:50:57
کیلوگرم 35996.81 42.2994 3.8581 36039.11 35996.81 02:50:57
تولا 419.86 0.4934 0.0450 420.35 419.86 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 56645.74 3.2892 0.0100 56698.37 56579.96 02:55:36
گرم 1821.20 0.1057 0.0003 1822.89 1819.09 02:55:36
کیلوگرم 1821201.51 105.7485 0.3215 1822893.49 1819086.54 02:55:36
تولا 21242.17 1.2334 0.0038 21261.90 21217.50 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97589.08 282.8669 0.2900 97589.08 97293.06 02:51:33
گرم 3137.56 9.0944 0.0093 3137.56 3128.04 02:51:33
کیلوگرم 3137559.45 9094.3752 9.3237 3137559.45 3128042.09 02:51:33
تولا 36595.93 106.0752 0.1088 36595.93 36484.92 02:51:33

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5619.82 1.8002 0.0300 5624.92 5618.21 02:55:36
گرم 180.68 0.0579 0.0010 180.85 180.63 02:55:36
کیلوگرم 180681.41 57.8790 0.9645 180845.40 180629.56 02:55:36
تولا 2107.44 0.6751 0.0113 2109.35 2106.83 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63.83 0.0750 0.1200 63.91 63.83 02:50:57
گرم 2.05 0.0024 0.0039 2.05 2.05 02:50:57
کیلوگرم 2052.29 2.4116 3.8581 2054.71 2052.29 02:50:57
تولا 23.94 0.0281 0.0450 23.97 23.94 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3229.56 0.1875 0.0100 3232.56 3225.81 02:55:36
گرم 103.83 0.0060 0.0003 103.93 103.71 02:55:36
کیلوگرم 103832.54 6.0291 0.3215 103929.01 103711.96 02:55:36
تولا 1211.08 0.0703 0.0038 1212.21 1209.68 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5563.87 16.1272 0.2900 5563.87 5546.99 02:51:33
گرم 178.88 0.5185 0.0093 178.88 178.34 02:51:33
کیلوگرم 178882.34 518.4995 9.3237 178882.34 178339.72 02:51:33
تولا 2086.45 6.0477 0.1088 2086.45 2080.12 02:51:33

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2073.66 0.6643 0.0300 2075.55 2073.07 02:55:36
گرم 66.67 0.0214 0.0010 66.73 66.65 02:55:36
کیلوگرم 66669.78 21.3568 0.9645 66730.29 66650.65 02:55:36
تولا 777.62 0.2491 0.0113 778.33 777.40 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.55 0.0277 0.1200 23.58 23.55 02:50:57
گرم 0.76 0.0009 0.0039 0.76 0.76 02:50:57
کیلوگرم 757.28 0.8899 3.8581 758.17 757.28 02:50:57
تولا 8.83 0.0104 0.0450 8.84 8.83 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1191.68 0.0692 0.0100 1192.78 1190.29 02:55:36
گرم 38.31 0.0022 0.0003 38.35 38.27 02:55:36
کیلوگرم 38313.25 2.2247 0.3215 38348.85 38268.76 02:55:36
تولا 446.88 0.0259 0.0038 447.29 446.36 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2053.02 5.9508 0.2900 2053.02 2046.79 02:51:33
گرم 66.01 0.1913 0.0093 66.01 65.81 02:51:33
کیلوگرم 66005.94 191.3216 9.3237 66005.94 65805.72 02:51:33
تولا 769.88 2.2315 0.1088 769.88 767.55 02:51:33

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10078.82 3.2286 0.0300 10087.97 10075.93 02:55:36
گرم 324.04 0.1038 0.0010 324.34 323.95 02:55:36
کیلوگرم 324041.42 103.8026 0.9645 324335.53 323948.43 02:55:36
تولا 3779.56 1.2107 0.0113 3782.99 3778.48 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 114.48 0.1345 0.1200 114.62 114.48 02:50:57
گرم 3.68 0.0043 0.0039 3.68 3.68 02:50:57
کیلوگرم 3680.67 4.3251 3.8581 3684.99 3680.67 02:50:57
تولا 42.93 0.0504 0.0450 42.98 42.93 02:50:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5792.02 0.3363 0.0100 5797.40 5785.29 02:55:36
گرم 186.22 0.0108 0.0003 186.39 186.00 02:55:36
کیلوگرم 186217.53 10.8128 0.3215 186390.53 186001.27 02:55:36
تولا 2172.01 0.1261 0.0038 2174.03 2169.49 02:55:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9978.47 28.9231 0.2900 9978.47 9948.20 02:51:33
گرم 320.82 0.9299 0.0093 320.82 319.84 02:51:33
کیلوگرم 320814.89 929.8982 9.3237 320814.89 319841.74 02:51:33
تولا 3741.93 10.8462 0.1088 3741.93 3730.58 02:51:33
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.05 1.75 1.02 0.06 27.05 15.93 12.13 0.51